banner

زندگی در پویا

پویا همواره به دنبال ایجاد محیطی سازمانی بوده است که عرصه ای برای تلاقی «صمیمیت» و«مسئولیت» باشد. مدیران پویا با آگاهی از ظرفیت های روابط «حرفه ای»، می کوشند با تکریم سرمایه های انسانی و فکری، استانداردهای انگیزشی کارکنان پویا را در سطحی بالا نگاه داشته و با فراهم آوردن امکاناتی که حداقل رفاه را برای پرسنل به همراه دارند، به وظیفه ی اخلاقی خود در قبال شرکت و کارکنان یاری برسانند. شایان ذکر این که، کارکنان و کارشناسان پویا مهم ترین نقش را در ایجاد بهبودهای «هنجاری» در پویا برعهده دارند و مدیران نیز با پشتیبانی عملیاتی از «ارزش»های شرکت، تصویر ملموس تری از نسبت میان پویا و محیط پیرامون آنرا در اختیار کارشناسان و کارکنان پویا قرار میدهند.

 

smile