banner

سامانه یکتا

سامانه یکپارچه کشف تقلب آنلاین، یکتا می تواند در کنار هر سامانه ای که امکان تقلب در آن وجود دارد نصب و با داده کاوی و مدل سازی رفتاری برای موجودیت های قابل توجه در آن سامانه، تراکنش ها یا فعالیت های مشکوک و

غیر معمول در سامانه را کشف و گزارش کند.

سامانه یکتا نه تنها به واسطه ی بهره مندی از هوش مصنوعی و سطح نوین تکنولوژی بکار رفته در آن مانع فعالیت های سالم مشتریان نمی گردد، بلکه ، به مرور زمان خود را توانمندتر ساخته و در مواجهه با تخلف های جدید یا تغییر رفتار مشتریان در طول زمان کارامدتر ظاهر می گردد.

با استقرار یکتا در کنار سامانه پرداخت با کارت در یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری، ابتدا موجودیت هایی مانند مشتری، دستگاه هایATM , POS  و انواع ترمینال ها شناسایی و سپس به صورت هوشمندانه و برخط (on-Line) تراکنش های انجام گرفته در سامانه به کمک الگوریتم های اختصاصی در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی (Machine Learning) که بسیار پیچیده و در عین حال سریع هستند، بررسی و میزان مشکوک به تقلب بودن آن ها تعیین و هشدارهای لازم در خروجی های سامانه اعلام می گردد تا بر اساس سیاست سازمان، از انجام تراکنش جلوگیری یا  هر اقدام مقتضی دیگرجهت احراز اصالت تراکنش یا هویت مشتری بعمل آید.

سامانه یکتا می تواند کلیه فیلترهایی که سازمان منطقا یا حسب تجربه به آنها دست یافته را مدنظر قرار دهد و از هیچ تراکنش سالمی جلوگیری بعمل نمی آورد.

سامانه کشف تقلب آنلاین پویا سامانه ایی نو آورانه و دانش بنیان به پشتوانه بیش از 35 سال تجریه موفق در ارائه راهکارهای نوین صنعت بانکداری و با همکاری تیم تحقیقاتی از زبده ترین اساتید و کارشناسان دانشگاهی کشور در حوزه هوش مصنوعی طراحی و تولید گردیده است. تا به صورت کاملا بومی وکارآمد در خدمت نیازهای بانکداری ایران باشد .

 

ویژگی های سامانه یکتا

 • نرخ بالای تشخیص تراکنش­های مشکوک و نرخ نزدیک به صفر جلوگیری از تراکنش های سالم
 • ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎيﺧﯿﻠﯽﺳﺎﻟﻢ
 • اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢهوش مصنوعی و ﯾﺎدﮔﯿﺮيﻋﻤﯿﻖ(Deep Learning)
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﮐﺸﻒ اﻟﮕﻮﻫﺎيﺟﺪﯾﺪ تقلب و تشخیص تقلب در صورت تغییر الگو با اتکا به قدرت یادگیری
 • ﺑﻬﺮه گیری ازروشﻫﺎيﭘﺮدازشﻣﻮازي و توزیع شده
 • قدرت پاسخ دهی بلادرنگ بوسیله الگوهای از پیش ذخیره شده جهت تشخیص سریع
 • قابلیت بروزرسانی مدل های تشخیص تقلب به صورت دوره ای
 • قابلیت مدلسازی رفتاری ( کاربر، دستگاه، …)
 • اﺳﺘﺨﺮاجﺑﯿﺶاز 100 وﯾﮋﮔﯽرﻓﺘﺎريﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮﻓﺮد و درﮔﺎههای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪازايﻫﺮ تراکنش
 • کشف رفتارهای پنهان و روند های مشکوک
 • ایجاد یک سیستم زنده و قابل رشد با قابلیت خود تصحیحی و بهبود عملکرد در طول زمان
 • ﺗﻔﮑﯿﮏﺳﯿﺴﺘﻢﺑﻪدوﺑﺨﺶآﻓﻼﯾﻦوآﻧﻼﯾﻦ
 • ﻣﺪﻟﺴﺎزي الگوهای رﻓﺘﺎری مشتریان ﺑﻄﻮر آﻓﻼﯾﻦدر ﺳﺎﻋﺎت اﻓﺖﺗﺮاﮐﻨﺶﺷﺒﺎﻧﻪ
 • ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻣﺪل رﻓﺘﺎريﺷﺨﺺ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﯽ وی و ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺻﺪ اﻧﺤﺮاف از رﻓﺘﺎرﻣﻌﻤﻮل
 • ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺤﺮافﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺨﺺﺑﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪﺗﻘﻠﺐ و ﮔﺰارشﻧﺘﯿﺠﻪﺑﻪﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
 • درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ يﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎيﻓﺮدودرﮔﺎهﭘﺮداﺧﺖﺑﻪﻋﻨﻮانﯾﮏزﻧﺠﯿﺮه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
 • نظارت بر تایید اصالت تراکنش یا احرازهویت مشتری و جلوگیری از انجام تراکنش های تایید نشده
 • حذف خطاهای انسانی در شیوه های سنتی بازرسی
 • درج اﻗﻼم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽﻻزم در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺰارش های متنوع
 • افزایش میزان رﺿﺎﯾتمندی ﻣﺸﺘﺮيان
 • پشتیبانی از پروتکل ارتباطی ISO 8583

 

 

عدم اقدام مناسب از سوی سازمانها جهت جلوگیری از حملات متقلبانه نه تنها ریسک وارد آمدن خسارت های کلان مالی به آن ها و مشتریانشان را افزایش می دهد، بلکه حیثیت و اعتماد پذیری آن ها در جامعه را نیز خدشه دار می سازد، ضمن اینکه به سیستم انتظامی و قضایی کشور هم بابت رسیدگی به پرونده های مربوطه، هزینه اضافی تحمیل می کند.

 

ورود هوش مصنوعی (AI = Artificial Intelligence) به حوزه کشف تقلب

استفاده از فیلترینگ جهت جلوگیری از نفوذ خلافکاران اگر چه در یک مقطع زمانی می تواند موثر باشد آما آیا در طول زمان هم می تواند در مقابله با روش های جدید تخلف یا تغییر عملکرد مشتریان کارایی لازم را داشته باشد؟ برای اینکه سامانه کشف تقلب بتواند در طول زمان، براساس تغییرات در اکو سیستم حوزه کاربردی، به صورت خودکار خود را ارتقا داده، دچار جمود و کاهش دقت نشود، متخصصین هوش مصنوعی به کمک این جبهه در مقابله با خلافکاران شتافتند، بطوریکه امروزه محصولات موجود در این حوزه بر اساس میزان بهره گیری آنها از روش های مطرح در هوش مصنوعی مقایسه و بر این پایه ارزش گذاری می گردند.

درصد بالایی از تقلب های بانکی در ایران مربوط به تقلب ها و کلاهبرداری هایی  است که با استفاده از اطلاعات کارت های بانکی افراد صورت میگیرد، که با روشهایی هم چون سرقت کارت، اسکیم کارت ، تقلب های CNP  ، فیشینگ، کارت های کپی و ایجاد تراکنش های جعلی به اجرا در می آید.