banner

سامانه های جامع بانکی پویا

سامانه های جامع بانکی پویا مشتمل بر چهار سامانه اصلی با امکان یکپارچگی اطلاعاتی و عملیاتی به شرح زیر است. هر یک از این سامانه‌ها که با استفاده از جدیدترین فناوری و ابزارهای طراحی و توسعه نرم افزار تولید شده اند، شامل بهترین روش‌ های کسب و کار در حوزه مربوطه (Best practices) و پوشش دهنده تمام نیازهای بانک در آن حوزه می‌باشند.

هریک از زیرسامانه ها (ماجول ها)ی این محصول به طور مستقل قابل به کارگیری است و مشتریان می توانند به فراخور نیاز، تمامی یا بخشی از آن را استفاده نمایند.